Το οικοσύστημα

IoT Ecosystem

Μοιραζόμαστε μαζί σας τη τεχνογνωσία μας

Συσκευές επικοινωνίας

Συσκευές, Αισθητήρες, Ενεργοποιητές

Παρέχουμε τις συσκευές επικοινωνίας, τους αισθητήρες, τους ενεργοποιητές και κάθε συσκευή που θα χρειαστεί για να υλοποιηθεί η εφαρμογή σας.
Λογισμικό Device & Mobile

Το λογισμικό των συσκευών επικοινωνίας έχει 3 λειτουργίες:
-Την λειτουργία Αποτύπωσης των τιμών των αισθητήρων και των ενεργοποιητών  σε Dashboard.
-Την λειτουργία Ρυθμίσεων της συσκευής των αισθητήρων των ενεργοποιητών και της επικοινωνίας της.
-Και τη λειτουργία ανταλλαγής άμεσων πληροφοριών με άλλες συσκευές επικοινωνίας, smartphones, tablets και pcs.
Παρέχεται Mobile Application που επικοινωνεί με το Device για εύκολες ρυθμίσεις και άμεση αποτύπωση των τιμών των αισθητήρων και των ενεργοποιητών.

Συνδεσιμότητα & έλεγχος δεδομένων

Ενδιάμεσο λογισμικό (Middleware Software)

Το e-IoT.eu παρέχει το λογισμικό για την επικοινωνία μεταξύ των συσκευών και του Application Software στο Cloud.
Έχουμε 2 επιλογές επικοινωνίας.
Η πρώτη είναι Http και Restful Api και η δεύτερη με TCP/IP και Message Server τον e-IoT Message και Automation Server της ΜέγαSoft.
Η ασφάλεια ανταλλαγής των δεδομένων καλύπτεται απο SSL (Secure Sockets Layer). Οι συσκευές επικοινωνούν και μεταξύ τους δια μέσου του Server.

Υπηρεσίες εξυπηρετητή

Αποτυπώσεις(Dashboards, Maps) & Στατιστική Ανάλυση

Υπάρχουν 4 ειδών αποτυπώσεις.
-Αποτυπώσεις στην Συσκευή Επικοινωνίας.
-Αποτυπώσεις των Blocks στο Web.
-Αποτυπώσεις σημείων σε Χάρτη.
-Αποτυπώσεις σε Desktop Εφαρμογή.
Παρέχεται στατιστική ανάλυση τόσο εντός των αποτυπώσεων όσο και κατασκευασμένες και προσαρμοσμένες για την εφαρμογή σας.
Όλες οι πληροφορίες εμφανίζονται σε τιμές, γραμμές, πίνακες και σε γραφήματα ιστογράμματα, μπάρες , πίτες και μετρητές.
Οι αποτυπώσεις είναι διαδραστικές και επιτρέπουν τη μετακίνηση ανάμεσα στις πληροφορίες και τις οντότητες τους.
Οι αποτυπώσεις εμφανίζουν συναγερμούς(Alarms) & πληροφορίες για την δημιουργιά τους και τις αλλαγές τους.
Διατίθενται επιπλέον συνδέσεις και πρόσθετα όπως μενού και αναφορές.

Γεγονότα, Αυτοματισμοί (Events, Automation)

Παρέχονται 4 κατηγοριών γεγονότα.
-Γεγονός βαθμονόμησης αισθητήρα (calibration)
-Γεγονός ελέγχου για συναγερμό (alarming)
-Γεγονός απομακρυσμένου ελέγχου (remote control)
-Γεγονός λήψεων αποφάσεων (decision making)
Η παραμετροποίηση γίνεται στο Cloud λογισμικό και έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της εφαρμογής.

Διαχείριση Block, Συσκευών και δεδομένων

Η διαχείριση των blocks και των συσκευών γίνεται στον e-IoT Cloud Server από Web ή και Desktop Cloud enabled λογισμικό.
Η διαχείριση μπορεί να γίνει από την εταιρεία μας.
Εάν η εγκατάσταση είναι μεγαλύτερη μπορεί να παραχωρηθεί στο πελάτη, η συνολική διαχείριση του συστήματος.
Η εφαρμογή λειτουργεί τόσο στον Cloud Server e-IoT.eu όσο και τοπικά σε υλικοτεχνική υποδομή (εφόσον καλύπτονται οι προδιαγραφές) που παρέχει ο πελάτης.