Επιδότηση

90%

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ (Voucher)

Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα I

Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανακαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Παράταση Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και για τις κατηγορίες αιτήσεων 1, 2 και 3 του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. Επίσης η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» παρατείνεται έως το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.

internet-of-things--psifiaka-ergalia

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να
- εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
- αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής
εργασίας (hybrid workplace),
- ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
- αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)
Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
Συνιστούν νομική οντότητα
Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ
Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων της παραγράφου 6.1 ως ακολούθως:
Από 0,01 έως και 5 εργαζόμενους, voucher 900,00 € για επιλέξιμη δαπάνη 1.000,00 €.
Από 5,01 έως και 10 εργαζόμενους, voucher 1.800,00 € για επιλέξιμη δαπάνη 2.000,00 €.
Από 10,01 έως και 18 εργαζόμενους, voucher 3.600,00 € για επιλέξιμη δαπάνη 4.000,00 €.
Από 18,01 έως και 25 εργαζόμενους, voucher 5.400,00 € για επιλέξιμη δαπάνη 6.000,00 €.
Από 25,01 έως και 32 εργαζόμενους, voucher 9.000,00 € για επιλέξιμη δαπάνη 10.000,00 €.
Από 32,01 έως και 40 εργαζόμενους, voucher 10.800,00 € για επιλέξιμη δαπάνη 12.000,00 €.
Από 40,01 έως και 50 εργαζόμενους, voucher 13.500,00 € για επιλέξιμη δαπάνη 15.000,00 €.
Από 50,01 έως και 250 εργαζόμενους, voucher 18.000,00 € για επιλέξιμη δαπάνη 20.000,00 €.

- Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
- Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία,
- Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου,
- Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.